flag_bg
flag_en
flag_ru

Фирмите внасят авансовия данък на своите хазяи

06-03-2012 11:18:06
accounting1B.jpg

Фирмите и самоосигуряващите се лица, които ползват помещения под наем, са задължени да внасят авансовия данък върху доходите на своите хазяи. Размерът на дължимия авансов данък се определя, като наемът се намали с 10% нормативно признати разходи и разликата се умножи по данъчна ставка от 10 на сто. Когато удържи авансовия данък върху дохода от наем, предприятието или самоосигуряващото се лице е задължено да издаде на своя хазяин и сметка за изплатени суми и служебна бележка за изплатените доходи и удържания данък. Данъкът, който платецът на дохода е задължен да удържа, се внася до 10-то число на месеца, следващ месеца, през който е удържан. Физическите лицата, които са отдавали помещения под наем през изминалата 2011 г., трябва да декларират доходите си пред НАП до 2 май 2012 година. При подаването на годишната декларация наемодателите попълват приложение № 4, което е неразделна част от годишната данъчна декларация. Тези от тях, които подадат декларацията си за доходите и внесат дължимия по декларацията данък до 10 февруари 2012 г., ползват 5% отстъпка. Когато задължението за удържане и внасяне на авансовия данък е на наемодателя, отстъпката се ползва при условие, че дължимият от лицето авансов данък през 2011 г. е внесен в срок, а именно: до 15 април 2011 г. за доходи, придобити през първото тримесечие на годината; до 15 юли 2011 г. за доходи, придобити през второто тримесечие на годината; и 17 октомври 2011 г. за доходи, придобити през третото тримесечие на годината. Отстъпка от 5% при същите условия ползват и тези, които изпратят декларацията си по електронен път, подписана с електронен подпис и внесат дължимия данък в срок до 2 май 2012 г. Ползва се една от двете отстъпки. Декларацията за доходите и всички нейни приложения във формат, който позволява да бъдат попълнени електронно. Най-лесният и достъпен начин за плащането на данъка е по интернет. Плащането на данъци по този начин изисква наличието на дебитна карта, регистрация в една от двете електронни системи за разплащане - еPay или еBg, както и в интернет-страницата на приходната администрация. Най-често задавани въпроси във връзка с определяне и внасяне на авансовия данък върху наемите.

Accounting-2.jpg

И фирмите без дейност подават годишни декларации

accounting1B.jpg

Фирмите внасят авансовия данък на своите хазяи

Accountant_Calculator2.jpg

Заявяваме удостоверение за платени данъци по интернет