flag_bg
flag_en
flag_ru

human-resource.jpg

Одит

Одит на финансови отчети и друга финансова информация
• Одит на финансовите отчети (годишни и междинни), изготвени съгласно Националните счетоводни стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия (НСФОМСП), Международните стандарти за финансови отчети (МСФО) или друга общоприета отчетна рамка, както и на консолидационни пакети, изготвени в съответствие със счетоводната политика на съответната група
• Одит на консолидирани финансови отчети (годишни и междинни), изготвени съгласно НСФОМСП, МСФО, или друга общоприета или специфична отчетна рамка, както и на консолидирани вътрешни отчети, изготвени в съответствие със счетоводната политика и за вътрешни цели на съответната група
• Одит на проекти, финансирани по програми от Европейските фондове или други международни финансови институции
• Одит на финансови отчети, изготвени в съответствие с отчетна рамка със специално предназначение
• Одит на отделни компоненти на финансов отчет, или на конкретен елемент, статия или позиция от финансов отчет
• Одит със специални цели във връзка с регулаторни изисквания Нашите одит ангажименти приключват с издаването на одиторски доклад с мнение върху финансовия отчет в съответствие с правилата и изискванията на Международните одиторски стандарти и допълнително при съответния тип одит ангажимент - изискванията и на груповия одитор или институцията/организацията - възложител или ползвател на одиторския доклад.
• Вътрешен одит Нашите одит ангажименти приключват с изготвянето и представянето на ръководството на подробен вътрешен доклад, съдържащ основните констатации по оценката и спазването на вътрешно-контролните правила, оперативни процедури и отчетни изисквания.
Преглед на финансова информация
• Преглед на финансови отчети (годишни и междинни), изготвени съгласно НСФОМСП, МСФО или друга общоприета или специфична отчетна рамка, както и на консолидационни пакети, изготвени в съответствие със счетоводната политика на съответната група
• Преглед на консолидирани финансови отчети (годишни и междинни), изготвени съгласно НСФОМСП, МСФО или друга общоприета или специфична отчетна рамка, както и на консолидирани вътрешни отчети, изготвени в съответствие със счетоводната политика и за вътрешни цели на съответната група
Нашите ангажименти за преглед приключват с издаването на доклад за извършен преглед в съответствие с Международния стандарт за ангажименти за преглед и допълнително при съответния тип ангажимент за преглед - изискванията и на груповия одитор или на институцията/ организацията-възложител или ползвател на доклада за преглед
Договорени процедури за проверка на финансова информация и контроли
• Договорени процедури за преглед и оценка на системите за вътрешен контрол
• Договорени процедури по проекти, финансирани по програми от Европейските фондове или други международни финансови институции
• Договорени процедури със специални цели във връзка с регулаторни и други законови или договорни изисквания
• Договорни процедури за извършване на определени процедури, договорени с предприятието за вътрешно-управленски нужди или по искане на трети страни
Нашите ангажименти по договорени процедури приключват с издаването на доклад за фактически констатации, обичайно в съответствие с Международен стандарт за свързани по съдържание услуги “Ангажименти за извършване на договорени процедури относно финансова информация” и допълнително при съответния тип ангажимент за договорени процедури - с изискванията и на възложителите и/или заинтересованите лица или институции/организации-ползватели на доклада за фактически констатации, както и съгласно съответните нормативни изисквания за съдържанието на доклада.